Rammeplan for barnehagens, słówka, cz. 1

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, słówka, część 1. W tej części zajęć znajdziesz słówka, które będą przydatne przy tłumaczeniu planu ramowego dla norweskich przedszkoli. Część pierwsza zawiera słowa z […]


Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, słówka, część 1.

W tej części zajęć znajdziesz słówka, które będą przydatne przy tłumaczeniu planu ramowego dla norweskich przedszkoli.
Część pierwsza zawiera słowa z spisu treści i wprowadzenia. Słowa są podane w takiej formie, w jakiej występują w treści, bez podziału na rzeczowniki, czasowniki oraz bez innych podziałów. Słowa są ułożone w kolejności występowania w planie dla przedszkoli.

Część pierwsza zawiera słownictwo ze spisu streści oraz wstępu.

Verdigrunnlag misja
særlig szczególnie
danning formacja
omsorg obchodzi
medvirkning udział
fremmer promuje
utvikling rozwój
fellesskap społeczność
nærmiljø społeczność
samfunn społeczność
vurdering ocena
tjenesten serwis
innhold treść
fastsatt zdeterminowany
retningslinje wytyczne
vedtatt przyjęty
angår obawy
foretas podejmowane
hensynbeskyttelsen w zakresie ochrony
tilsyn nadzór
øvrige inny
forpliktende oprawa
tilsynsmyndighet organ nadzoru
redskap narzędzie
foresatte opiekun
innsikt Insights
medvirkning udział
medbestemmelse udział
henhold stosownie
barnehageeiere właściciele przedszkola
fastsette ustalać
tilpasning adaptacja
nødvendige konieczny
føretilfredstillende zadowalające
forskrifter regulamin
redegjør wyjaśniać
samfunnsmandat społeczny mandat
helhetlig holistyczne
læringssyn na naukę
danning formacja
tillegg dodatek
betydningen znaczenie
holdninger postawy
oppdra wychowywanie
deltakelse udział
understreker podkreśla
konkretisering konkretyzacja
nedfelles zapisana
fastsettestilpasning ustalania adaptację